هتل ملل

هتل ملل

مشاوره ، مهندسی و نظارت

موقعیت : تهران، میدان ونک

وسعت : 24000 متر

کرتین وال

سرامیک invisible

زمان شروع همکاری: 1399