خدمات مشاوره ، مهندسی و نظارت پنام نما گستران پارس

حرکت به سوی مهندسی یکپارچه ی پوسته های نما
پوسته یک ساختمان به عنوان یکی از اساسی ترین بخش های ساختمان و عامل ارتباطی فضاهای داخلی و محیط پیرامونی ساختمان نیازمند نگاه ویژه ای در فرایند طراحی ، آنالیز و اجرا می باشد.
تطبیق شرایط پوسته های نما با موضوعات و ضوابط شهرسازی ، معماری ، سازه ، تکنولوژی مصالح و سیستم های ساخت به عنوان یک رویکرد یکپارچه و همگرا میتواند راهبردهای موثرتری را در کارایی بهینه و مطلوب پوسته ها و نماهای ساختمانی فراهم آورد.

ضرورت حرکت به سوی مهندسی یکپارچه پوسته های نما بر اساس جریانات و موضوعات معماری پایدار ، انرژی کارا و همساز با اقلیم ، موضوعات سازه ای بر اساس شرایط پهنه بندی لرزه ای ، بهره گیری از تکنولوژی سیستم های ساخت در راستای بهبود کیفیت، سرعت و دقت اجرا ، مصالح و متریال های نوین پوسته ها ، بکارگیری دیتایل ها و جزئیات نوین اجرایی و بر اساس برنامه های زمانبندی دقیق و هدفمند اجرایی تعریف می گردد.

از این رو تیم فنی و واحد تحقیق وتوسعه شرکت  پنام نما گستران پارس با بررسی ، آنالیز و تحلیل پارامترهای تعریف شده در تطبیق و یکپارچه سازی مباحث معماری و شهرسازی ، انرژی ، سازه ، ساخت و اجرا در فرایند مهندسی یکپارچه پوسته های نما اهم فعالیت خود را قرار داده است.

مشاوره

Technical advice

 • بهینه سازی مدول بندی
 • انطباق با طرح معماری و ارائه روش های اجرای سازه
 • انجام آنالیز های انرژی مرتبط با نما
 • انجام انواع شبیه سازی حرارتی، نور و جریان باد
 • محاسبات اولیه سازه ای جهت درج دراسناد مناقصه
 • تعیین ساختار شیشه جهت درج در اسناد مناقصه
 • تعیین مشخصات فنی مصالح جهت درج در اسناد مناقصه
 • تعیین لیستوفرهای مورد نیاز نما جهت درج در اسناد مناقصه
 • تهیه اسناد مناقصه نما
 • همکاری در برگزاری مناقصه و انتخاب پیمان

مهندسی

Engineering

 • تولید نقشه های ساخت
 • تولید نقشه های اجرایی
 • چک لیست های اجرایی پیمانکار
 • تهیه فایل IDجهت پیاده سازی در پروژه
 • تهیه و تولید نقشه های شاپ
 • ارائه دفتر چه محاسبات
 • همکاری جهت پرزنت طرح ها در کمیته نما

نظارت

Supervision

 • مشارکت در تهیه برنامه زمانبندی اجرای نما
 • مشارکت در تنظیم قراردادهای پیمانکاران جزء
 • بررسی و کنترل پیشرفت عملیات اجرایی نما
 • تهیه گزارشات پیشرفت کار مطابق با فرمت های مد نظر کارفرما
 • نظارت بر دقت و صحت اجرای نما
 • نظارت بر دقت و صحت تولید مصالح مورد نیاز
 • تهیه و تنظیم چک لیست های کنترلی
 • تهیه و تنظیم دستور العمل های اجرای نما
 • مشارکت در بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران جزء
 • مشارکت در کمیسون های تحویل دهی و تحویل گیری از پیمانکاران جزء

مهندسی

نقشه برداری

 • تهیه ازبیلت کامل از موضوعات مرتبط با نمای پروژه
 • تهیه دستورالعمل های برداشت و پیاده سازی نقاط پروژه و توجیه تیم نقشه برداری
 • کنترل دقت و صحت نقاطی که توسط نقشه بردار کارفرما برداشت شده است
 • ارائه نقاط ID جهت اجرای لبه های بتنی
 • ارائه نقاط ID جهت اجرای والپست ها ،دیوارها و جان پناه ها
 • ارائه نقاط ID جهت اجرای متریال های مختلف نما
مشاوره

تهیه و تدقیق نقشه ها و جزئیات اجرایی ( نقشه های فاز 2 )

تهیه نقشه دیتیل های اجرایی سیستم کرتین وال
 • تهیه نقشه های مدول بندی پلان و نما و مقطع برای هر یک از تیپ های کرتین وال
 • جانمایی مقاطع و جزییات در دیتیل های کرتین وال
 • تهیه جزییات اجرایی اتصالات و زیرسازی های کرتین وال
 • تهیه دیتیل فصل مشترک های متریال های مختلف با کرتین وال ها
 • تهیه جزییات سیستم های دودبند
 • ارائه جداول مربوط به لیستوفر اجزاء سازه ای و پوشاننده ها
مشاوره

تهیه نقشه دیتیل های اجرایی پوسته دوم نما ( لوور ها )

 • تهیه نقشه های مدول بندی پلان و نما و مقطع برای هر یک از تیپ های پوسته دوم برای نشیمن روی کرتین وال ، سرامیک و سنگ خشک
 • تهیه جزییات اجرایی اتصالات و زیرسازی ها
 • ارائه جداول مربوط به لیستوفر اجزاء سازه ای و پوشاننده ها
مشاوره