ساختمان المهدی

ساختمان المهدی

کارفرما: آقای جهان دلی

موقعیت : سردار جنگل شمالی

وسعت : 1350 متر مربع

کامپوزیت

زمان پروژه : 1393 – 1394