ایستگاه مترو فرودگاه امام خمینی (ره)

ایستگاه مترو فرودگاه امام خمینی (ره)

کارفرما: شرکت آتیه نما

موقعیت : فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

وسعت : 4500 متر مربع

کرتین وال   

زمان پروژه : 1395 – 1397